Category Archives: Financial-Leasing

ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຜ່ານທະນາຄານກຣຸງສີ

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ເອກະສານຂອງການຂໍສິນເຊື່ອ: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸ 18-60 ປິ ລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນ 1.100.000 ກີບຂື້ນໄປ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມພາສປອດ (ກໍລະນີເອກະສານທັງສອງໝົດອາຍຸ ແມ່ນໃຊ້ໃບຂັບຂີ່ + ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່) ສຳມະໂນຄົວ ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນ ຫຼື ສະເຕດເມັ້ນຍ້ອນຫຼັງ 6 ເດືອນ ໃບຍີນຍອມການກວດສອບຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ (Credit Information Bureau) ແຜນທີ່ຫ້ອງການ ແລະ ທີ່ຢູ່ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ມີບັດສະມາຊິກ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ພຽງແຕ່ບັດສະມາຊິກ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມພາສປອດ

ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຜ່ານບໍລິສັດອີອອນ ລາວ

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ເອກະສານຂອງການຂໍສິນເຊື່ອ: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸ 18-60 ປິ ລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນ 1.100.000 ກີບຂື້ນໄປ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມພາສປອດ (ກໍລະນີເອກະສານທັງສອງໝົດອາຍຸ ແມ່ນໃຊ້ໃບຂັບຂີ່ + ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່) ສຳມະໂນຄົວ ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນ ຫຼື ສະເຕດເມັ້ນຍ້ອນຫຼັງ 6 ເດືອນ ໃບຍີນຍອມການກວດສອບຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ (Credit Information Bureau) ແຜນທີ່ຫ້ອງການ ແລະ ທີ່ຢູ່ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ມີບັດສະມາຊິກ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ພຽງແຕ່ບັດສະມາຊິກ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມພາສປອດ

MAIN

CHAT WITH US

PRODUCTS